Bước 1

Xin chào! Tên tôi là , tuổi.

Tôi đang sinh sống và làm việc tại

Công việc hiện tại của tôi là